19 Haziran 2008 Perşembe

SEN'dendir

Çok bunaldım. Üstüme üstüme gelen dünyayı ve içindekileri def etmenin yolunu ararken Şeyh Galib dedenin gazeline rastladım. O da beni Sultanlar Sultanına götürdü. İçime ferahlık geldi. Osmanlıca demiyorum, Osmanlı zamanının Türkçesi ile yazıldığı için anlamakta güçlük çektiğimiz kelimeler var ama olsun, siz yine de anlıyormuş gibi okuyun. Derûnunuzda (içinizde/içinde) bir yerlerde saklı duran anlamları açığa çıkacaktır.

GAZEL

Efendimsin, cihânda itibârım varsa sendendir
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir
aşıklar limanında şöhretim varsa sendendir


Benim feyz-i hayâtım, hâsılı rûh-ı revânımsın hayat bereketim, ruh ferahlığımsın
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

Veren bu sûreti mevhûma revnâk reng-i hüsnündür hayaletken bana parlaklık veren güzelliğindir
Gülistân-ı hâyâlim, nevbahârım varsa sendendir ilkbahar ve gülbahçesi hayalim sendendir

Felekten zerre miktar olmadım devrinde rencîde feleğin dönmesinden hiç incinmedim
Ger ey mihr-i münevver, âh u zârım varsa sendendir eğer ağlayıp sızlıyorsam sendendir


Senin pervâne-i hicrânınım, sen şem-i vuslatsın ben pervaneyim sen umut ışığımsın
Beher şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendir her gece arzulu anlarım varsa sendendir

Şehîd-i aşkın oldum, lâlezâr-ı dağdır sînem aşkının şehidi oldum sinem lale bahçesi
Çerâğ-ı türbetim, şem-i mezârım varsa sendendir ışıklı, mutlu kabrim varsa sendendir

Gören sergeştlikte gird-bâd-ı deşt zanneyler serseri bozkır rüzgarı zannederler
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendir yokluk içindeyim neyim varsa sendendir

Niçin âvâre kıldın gevher-i galtânın olmuşken seninle iken niçin başıboş bıraktın
Gönül âyinesinde bir gubârım varsa sendendir gönül aynasında gölgem varsa sendendir

Şafak-tâb eyledin peymânemi, hûn-âb ile sâki kadehimi güzel suyunla şereflendirdin

Sabah-ı sohbet-i meyden humârım varsa sendendir sohbetinden dolayı sarhoşluğum varsa s.

Sanadır ilticâsı Gâlib'in yâ Hazret-i Monlâ
Başında bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir
başımda iftihar külahı varsa sendendir

Hiç yorum yok: